Wymieniaj z ProStream® i zdobądź iPada

Nowości
15. 11. 2023 | ProStream

Warunki akcji marketingowej „Wymieniaj z ProStream® i zdobądź iPada”.

Warunki akcji marketingowej

Celem niniejszego dokumentu jest pełne i jasne uregulowanie warunków akcji marketingowej Wymieniaj z ProStream® i zdobądź iPada“ (zwanej dalej „Akcja“ i „Warunki“).

Administrator i organizator Akcji

Administratorem i organizatorem Akcji jest SAB Finance a.s. z siedzibą w Pradze 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, kod pocztowy 110 00, REGON: 247 17 444, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt B 16383 (dalej „SABF”).

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od 01. 10. 2023 do 29. 02. 2024 (włącznie) (dalej „Czas trwania”).

Do kogo skierowana jest akcja

W akcji mogą wziąć udział osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski, które w Czasie trwania Akcji zawrą z SABF nową Umowę o świadczenie usług płatniczych i tym samym staną się nowymi Klientami SABF (zwane dalej „Uczestnik“), i które jednocześnie w Czasie trwania Akcji spełnią pozostałe warunki uprawniające do poniższej nagrody. Akcja nie jest przeznaczona dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Przedmiot Akcji

W ramach Akcji Uczestnik ma możliwość otrzymania jednorazowej nagrody w postaci Apple iPad 10,2“ 64 GB Wi-Fi (zwanej dalej „Nagrodą”) po spełnieniu poniższych warunków. SABF zobowiązuje się przekazania Uczestnikowi Nagrody.

Prawo do Nagrody

Do nagrody będą uprawnieni Uczestnicy, którzy w Czasie trwania Akcji spełnią następujące warunki:

  1. Uczestnik stał się nowym klientem SABF (tj. zawarł z SABF umowę o świadczenie usług płatniczych w Czasie trwania Akcji) i jednocześnie.
  2. Uczestnik dokona za pośrednictwem platformy internetowej ProStream® co najmniej 1 wymianę na kwotę 100 000 EUR lub jej równowartość w innej walucie. Wymiany te muszą zostać prawidłowo rozliczone w Czasie trwania Akcji.

Spełnienie warunków uprawniających do Nagrody będzie sprawdzane przez SABF w trakcie Akcji. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody SABF informuje go pod numerem kontaktowym określonym w Umowie o świadczenie usług płatniczych (telefonicznie lub e-mailem) o możliwości odbioru ww. Nagrody oraz sposobie dostarczenia.

Postanowienia końcowe

SABF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Wszelkie takie zmiany będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.prostream.com i www.sab.cz lub w materiałach drukowanych, o ile nie zostanie określony późniejszy termin. SABF ma również prawo do przedłużenia lub zakończenia Akcji w dowolnym czasie bez podania przyczyny, ze skutkiem od daty opublikowania zawiadomienia o zakończeniu Akcji na stronie www.prostream.com i www.sab.cz lub w jej materiałach drukowanych, chyba że w ogłoszeniu podany jest termin późniejszy.

Nagrody nie można wypłacić alternatywnie w gotówce, wymienić na inne korzyści niepieniężne ani wymienić na nagrody lub bonusy z innych akcji. W przypadku długich okresów oczekiwania ze strony dostawcy Nagrody istnieje możliwość alternatywnej wypłaty Nagrody w formie vouchera. W przypadku uznania działań Uczestnika Akcji za sprzeczne z niniejszymi Warunkami lub dobrymi obyczajami, lub sprzeczne z celem Akcji, lub inne działania spekulacyjne, lub mogące zagrozić, lub zaszkodzić dobremu imieniu SABF zostaną wykryte w ramach Akcji, SABF zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny przypadków i decydowania o ewentualnych sankcjach, co oznacza utratę uzyskanych w ten sposób Nagród lub możliwość wykluczenia Uczestnika Akcji z danej Akcji bez odszkodowania.

Jako odbiorca Nagrody Uczestnik Akcji ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych wynikających z właściwych przepisów podatkowych w Polsce, które są związane z otrzymaniem Nagrody. Uczestnicząc w Akcji, każdy Uczestnik Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Warunkami i wyraża na nie bezwarunkową zgodę.

Niniejsze warunki stają się ważne i skuteczne od dnia 01. 02. 2024.

Zarejestruj się tutaj.

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share